โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


นางณัฐรินีย์ ทองพลาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบงานบริหารกิจการนักเรียน 
นายธนัชพงศ์ รุ่งสิริชัยรักษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมคุณภาพงานกิจการนักเรียน
 

นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

 


นางสาวภรณ์ทิพย์ สายสมบัติ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

นางรุ่งทิวา วรรณชาลี
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองฯ
หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครู
หัวหน้างานสมาคมนักเรียนเก่าฯ

นางสาวฐิตินันท์ ขีดดี
หัวหน้างานต่อต้านยาเสพติด


 

นางสาวอัจฉรา  เตชนันท์
หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะผู้เรียน
 
นางสาวอัญชลี เชื้อสะอาด
หัวหน้างานสำนักงานกิจการนักเรียน


 

  นายปรัชญา  โชโต
หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยและอัตลักษณ์ฯ

 

 

นายจักษ์ศุภัสช์  เศรษฐภัคสุข
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยผู้เรียน
 

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
หัวหน้างานระดับชั้น

หัวหน้าระดับชั้น

นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
หัวหน้างานคณะนักเรียน

ประธานคณะนักเรียน


นางสาวสาวิณี  ไมตรีแพน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


นายเนรมิตร  พานะโส
ประธานคณะวิริยะสมุทร (สีเหลือง)


นายชนะศักดิ์  ไชยกาล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นายวรานนท์  พวงภู่
ประธานคณะสมุทรสามัคคี (สีชมพู)


นางสาวสุนิสา  ศรีสิทธิ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นายเธียรธรรม  ธรรมโยธินสกุล
ประธานคณะสมุทรไมตรี (สีแดง)

   
นางสาวนาตยา  สารีโท
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


นายอรรถพล สุริยวาลย์
ประธานคณะสุนทรสมุทร (สีม่วง)

 
นายพิชิต  สามารถ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นายอนุสรณ์  คงสว่าง

ประธานคณะสมุทรอนุสรณ์ (สีน้ำเงิน)


นางสาวชุติมา  ชำนิ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล