โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


นางณัฐรินีย์ ทองพลาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบงานบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะผู้เรียน
หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยและอัตลักษณ์ฯ

  
นายธนัชพงศ์ รุ่งสิริชัยรักษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมคุณภาพงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยผู้เรียน
หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครู
หัวหน้างานสมาคมนักเรียนเก่าฯ
 

นายดนัย ขันทอง
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย


นางสาวภรณ์ทิพย์ สายสมบัติ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางรุ่งทิวา วรรณชาลี
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองฯ

นางสาวฐิตินันท์ ขีดดี
หัวหน้างานต่อต้านยาเสพติด
 

นางสาวอัญชลี เชื้อสะอาด
หัวหน้างานสำนักงานกิจการนักเรียน
 

 
 
 
     

นายพนาดร แสนใจ
หัวหน้างานระดับชั้น

หัวหน้าระดับชั้น

นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
หัวหน้างานคณะนักเรียน

หัวหน้าคณะนักเรียน


นางสาวสาวิณี  ไมตรีแพน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


นายจักษ์ศุภัสช์  เศรษฐภัคสุข
หัวหน้าคณะวิริยะสมุทร (สีเหลือง)


นายชนะศักดิ์  ไชยกาล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นายเธียรธรรม  ธรรมโยธินสกุล
หัวหน้าคณะสมุทรสามัคคี (สีชมพู)


นางสาวสุนิสา  ศรีสิทธิ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นายอรรถพล สุริยวาลย์
หัวหน้าคณะสมุทรไมตรี (สีแดง)

   
นางสาวนาตยา  สารีโท
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


นายดนัย  ขันทอง
หัวหน้าคณะสุนทรสมุทร (สีม่วง)

 
นายพิชิต  สามารถ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นายอนุสรณ์  คงสว่าง

หัวหน้าคณะสมุทรอนุสรณ์ (สีน้ำเงิน)


นางสาวชุติมา  ชำนิ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล