โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 
 
นายสายรุ้ง เนื้ออ่อน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
นางนิตยา    นาโควงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้างานสมาคมนักเรียนเก่า
 
 
นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ
ผู้ช่วยผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยและอัตลักษณ์ฯ
หัวน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
หัวหน้างานต่อต้านยาเสพติด

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายดนัย ขันทอง
หัวหน้างานคณะนักเรียน
นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
 
นางสาวอัจฉรา  เตชะนันท์
งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะผู้เรียน

นางสาวนาตยา สารีโท
หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
มีจิตสำนึกความเป็นไทยฯ
 
                      
   
หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน


นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


นายชนะศักดิ์  ไชยกาล
หัวหน้าคณะวิริยะสมุทร (สีเหลือง)


นางสาวณัฏฐรี   พิณพาทย์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นางสาวฐิตินันท์ ขีดดี
หัวหน้าคณะสมุทรสามัคคี (สีชมพู)

  
นายพนาดร  แสนใจ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นายเนรมิต พานะโส
หัวหน้าคณะสมุทรไมตรี (สีแดง)

   
นางสาวนาตยา  สารีโท
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


นายอรรถพล สุริยวาลย์
หัวหน้าคณะสุนทรสมุทร (สีม่วง)

 
นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นายสมโภชน์ รักปราการ
หัวหน้าคณะสมุทรอนุสรณ์ (สีน้ำเงิน)


นางสาวภรณ์ทิพย์  สายสมบัติ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล