โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

...........................................
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

 


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

           
           นางกุลญานิษฐ์  อาทิตย์โชติ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

 

   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้              
 
                

นายสิรภพ  โพธิมา
  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
นายไชยวุฒิ พิยะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวอัจฉรา เตชนันท์
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร

    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
 
 
นายภีรินทร์  บัวทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวจุฑามาศ  คนธนรัตน์กุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 


นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 


 
หัวหน้างาน              
 
                

  นายปรัชญา  โชโต
  
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

นางสาวภรณ์ทิพย์  สายสมบัติ
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 

นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
 

    นางสาวเบญจมาศ  ช่างเกวียน

 หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
 

นางสาวกุลญานิษฐ์  อ่อนนวม
หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการเรียนการสอน
 
    
   นางสาวสมฤทัย คงงาม  

 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
 

 นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
 

นายพนาดร แสนใจ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หัวหน้างานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 

นางธมนวรรณ พลกล้า
  หัวหน้างานห้องสมุด

 

นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้ว
  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 

นางสาวนาตยา  สารีโท
  หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

 

นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

 

นางศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง
  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ EP/MEP

 

นายปัณณทัต จำปากุล
  หัวหน้างานเว็บไซต์โรงเรียน

 

นางสาวสรัญยา บุญมาก
  หัวหน้างานบริการ ส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษา
 

นางสาวชุติมา ชำนิ
หัวหน้างานตารางสอน
 

นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 

นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ
หัวหน้างานภูมิปัญญาไทย
 

นายวรานนท์ พวงภู่
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

 

นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ
หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ

 
 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล