โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

นางสาวสุดารัตน์  เจียมสุวรรณ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ  

 


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


 

              

 

   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้              
 
                


  นางสาววิไล  โพธิศัย
  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


  นางสาวชุติมา  ชำนิ
      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                

                   นางจารุวรรณ  กอสกุล
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


    นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


นายฉัตรชัย  อินดี
    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   
นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 นางนุชนาถ  อินทรวิจิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

นางศิวรินทร์  แซ่เฮ้ง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศนางขวัญเรือน  กันภัย

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
(ดูแลกลุ่มคหกรรมและธุรกิจ)

 

หัวหน้างาน              
 
                


  นายปรัชญา  โชโต
  
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


  นางสาวภรณ์ทิพย์  สายสมบัติ
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ


นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล


    นางสาวเบญจมาศ  ช่างเกวียน

 หัวหน้างานทะเบียนวัดผล


นางสาวกุลญานิษฐ์  อ่อนนวม
    
หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการเรียนการสอน
    

   นางสาวสมฤทัย คงงาม  

 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา


 นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์


นายพนาดร แสนใจ
  หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หัวหน้างานเว็บไซต์โรงเรียน


นางสุรีพร  แตงเล็ก
  หัวหน้างานห้องสมุด
 


นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้ว
  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ


นางสาวนาตยา  สารีโท
  หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล