โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


นายเสรี แก้วก่อง

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

 


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

           
           นางกุลญานิษฐ์  อาทิตย์โชติ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้              
 
                

นายสิรภพ  โพธิมา
  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
นายไชยวุฒิ พิยะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร

    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
 
 
นายภีรินทร์  บัวทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวจุฑามาศ  คนธนรัตน์กุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 


นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 


 
หัวหน้างาน              
 
                

  นายปรัชญา  โชโต
  
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

นางสาวภรณ์ทิพย์  สายสมบัติ
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 

นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
 

    นางสาวเบญจมาศ  ช่างเกวียน

 หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
 

นางสาวกุลญานิษฐ์  อ่อนนวม
หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการเรียนการสอน
 
    
   นางสาวสมฤทัย คงงาม  

 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
 

 นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
 

นายพนาดร แสนใจ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

นางธมนวรรณ พลกล้า
  หัวหน้างานห้องสมุด

 

นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้ว
  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
 

นางสาวนาตยา  สารีโท
  หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

 

นางศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง
  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ EP/MEP

 

นายปัณณทัต จำปากุล
  หัวหน้างานเว็บไซต์โรงเรียน

 

นางสาวสรัญยา บุญมาก
  หัวหน้างานบริการ ส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษา
 
 
นายพนาดร แสนใจ
หัวหน้างานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล