โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 

 


นางสาวศิรประภา   จ่านาค
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 


นางมานิตา เจริญองอาจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
หัวหน้างานแผนงาน

 

 


นางกัลยาณี  พ่วงบัว

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
หัวหน้างานวินัยและนิติกร

 
นางสิรินาถ  มีสรรพวงศ์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 


นายเทวัญ   ดีจรัส
หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะ
 


นางละมุน  บำรุงศิริ
หัวหน้างานอัตรากำลังฯ สรรหาฯ/บรรจุแต่งตั้งฯ
หัวหน้างานเตรียมความพร้อมฯ ครูผู้ช่วย


นางฐิติพร  เรืองนุ่น
หัวหน้างานระดมทรัพยากร
และเงินบำรุงการศึกษา


นางสาวธนัญภรณ์  รื่นเริง  
หัวหน้างานสารสนเทศ
หัวหน้างานรับนักเรียน


นางสาวจันทิมา เจี้ยงรักษา
หัวหน้างานตรวจสอบบัญชีภายในสถานศึกษา
 


นายกิตติศักดิ์ คงเทียน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์


นางสาวเขมณัฏฐ์ ไตรรัตน์ธนสาร
หัวหน้างานสำนักงานการเงิน


นางสาวอภิชญา เสริมสิน
หัวหน้างานระบบฐานข้อมูลครูและนักเรียน


นางสาวอิสราภรณ์ สืบสาย
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


นายสิรภพ โพธิมา
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล


ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญลักษณ์ สุกแปะเง้า
หัวหน้างานสารบรรณ


นางสาวกาญธนา ลออสิริกุล
หัวหน้างานควบคุมภายใน


นางสาววันเพ็ญ  แหวนทอง
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล