โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 

 


นางสาวศิรประภา   จ่านาค
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 


นางมานิตา เจริญองอาจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
หัวหน้างานแผนงาน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 


นางกัลยาณี  พ่วงบัว

ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

 
นางสิรินาถ  มีสรรพวงศ์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 


นายเทวัญ   ดีจรัส
หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะ

 


นางละมุน  บำรุงศิริ
หัวหน้างานอัตรากำลังฯ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
หัวหน้างานวินัยและนิติกร


นางฐิติพร  เรืองนุ่น
หัวหน้างานระดมทรัพยากร
และเงินบำรุงการศึกษา


นางสาวธนัญภรณ์  รื่นเริง  
หัวหน้างานสารสนเทศ
หัวหน้างานรับนักเรียนหัวหน้างานควบคุมภายใน
หัวหน้างานสารบรรณ
หัวหน้างานสำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณฯ


นายกิตติศักดิ์ คงเทียน
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์


นางสาวจุฑามาศ คนธนรัตน์กุล
หัวหน้างานสำนักงานการเงิน


นางสาวจันทิมา  เจี้ยงรักษา
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน


นางสาวอภิชญา เสริมสิน
หัวหน้างานระบบฐานข้อมูลครูและนักเรียน


นางสาววันเพ็ญ  แหวนทอง
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

 

 

   

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล