โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 

 


นางสาววันเพ็ญ  แหวนทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

 

นางสาววัชพร  อภิสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 


นายอนุสรณ์  ตั้งสุรกิจ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 


นางสาวสุชาดา  ชัยบัวคำ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
 

นางสาวประภาภรณ์  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นางอมรพันธ์  พิยะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นางสาวธัญนันท์  โฆษิตศิริจิรกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

ว่าที่ รต.หญิงรัตนาภรณ์ คชขันธ์ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวเปรมยุดา  ถาวร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 


นางสาววรางค์ภรณ์  ตั้งกิจสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

 


นางสาวนุชนาฎ  ดอนนันชัย
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

 

นางสาวณัฐชนก  ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางสาวอ้อยใจ  ทำไถ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมธุรส  ลาดเลียง
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปรียานุช  เปียขุนนาง
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ(ห้องเรียนพิเศษ)

นางสาววรรณภา  เครือเตจ๊ะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวนันทวัน  บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ

 

นายสุริยา  วอทอง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล