โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 

 


นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ์

พนักงานราชการ

นางสาววันเพ็ญ  แหวนทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ


นางสาววัชพร  อภิสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล


นายอนุสรณ์  ตั้งสุรกิจ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวลัญฉกร  ถาวร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผลประเมินผล


นางสาวณัฐชนก  ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล


นางสาวอ้อยใจ  ทำไถ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาววรางค์ภรณ์  ตั้งกิจสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ


นางสาวปรียานุช  เปียขุนนาง
เจ้าหน้าที่สำนักงานงานห้องเรียนพิเศษ


นางสาวประภาภรณ์  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางสาวธัญนันท์  โฆษิตศิริจิรกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาดา  ชัยบัวคำ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวนันทวัน  บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


ว่าที่ รต.หญิงรัตนาภรณ์ คชขันธ์ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววรรณภา  เครือเตจ๊ะ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายพลาธร  วิจิตรจันทร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นายอุทัย  สิงห์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานแผนงาน

นางสาวสาวิตรี  สีตนไชย
เจ้าหน้าที่ Lab boy


นางสาวบุษกร มากมูล

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ


นายอรรถพล  ลำพุทธา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


นางสาวศศิวิมล  นันทรักษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล