โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 

 


นางสาววันเพ็ญ  แหวนทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาววัชพร  อภิสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล


นายอนุสรณ์  ตั้งสุรกิจ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล


นางสาวสุชาดา  ชัยบัวคำ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวอ้อยใจ  ทำไถ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสาวสินีนาฎ  สุวรรณโณ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นางสาวประภาภรณ์  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางสาวณัฐพร  เทียนสุวรรณ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางสาวธัญนันท์  โฆษิตศิริจิรกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าที่ รต.หญิงรัตนาภรณ์ คชขันธ์ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวนุชนาฎ  ดอนนันชัย
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการนางสาววรางค์ภรณ์  ตั้งกิจสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

นางสาวณัฐชนก  ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางสาวเปรมยุดา  ถาวร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผลประเมินผล

นางสาวปรียานุช  เปียขุนนาง
เจ้าหน้าที่สำนักงานงานห้องเรียนพิเศษ

นางสาวนันทวัน  บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ

นางสาววรรณภา  เครือเตจ๊ะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นาย/นาง/นางสาว
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นายอุทัย  สิงห์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานแผนงาน

 


นายพลาธร  วิจิตรจันทร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล