โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 

 


นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ์

พนักงานราชการ

นางสาววันเพ็ญ  แหวนทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ


นางสาววัชพร  อภิสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล


นายอนุสรณ์  ตั้งสุรกิจ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวอรพัชรินณ์  ถาวร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผลประเมินผล


นางสาวณัฐชนก  ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล


นางสาวอ้อยใจ  ทำไถ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวประภาภรณ์  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางสาวธัญนันท์  โฆษิตศิริจิรกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนันทวัน  บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


ว่าที่ รต.หญิงรัตนาภรณ์ คชขันธ์ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป


นายอุทัย  สิงห์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานแผนงาน


นางสาวบุษกร มากมูล

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวศศิวิมล  นันทรักษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางนุชนาฏ สิริวรปกรณ์กุล
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวธมนพรรณ ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวอติพร  สร้อยเพชร
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นายธีรภัทร ทองบุญ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา


นางสาววราลี เลิศโอสถ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์


นางสาวอมรา รอดทอง
เจ้าหน้าที่ Lab boy

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล