โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

   
  นายปรัชญา  โชโต
ครู คศ.1
 
  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์
นางอัจฉรา  สำราญ
ครู คศ.2
นางสาวชุติมา  ชำนิ
ครู คศ.2
นายจักรพันธ์  จอมแสนปิง
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หัวหน้างานลูกเสือ หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธาณะประโยชน์


 
นายปรัชญา  โชโต
ครู คศ.1
นางสาววนิชา  สรชัย
ครู คศ.1
 
  หัวหน้างานยุวกาชาด  


 
นางสาวภรณ์ทิพย์  สายสมบัติ
ครู คศ.1
นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
ครู คศ.3
 
  หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์


 

 
นางสาวรมย์รวินท์  อินทโชติ
ครูผู้ช่วย
นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
ครู คศ.1
 
  หัวหน้างานรักษาดินแดน  


 
 
นางอัมพร  สีดา
ครู คศ.1
นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย
ครู คศ.1
 
  หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม  
   
นางสาวเขมณัฏฐ์  ไตรรัชต์ธนสาร
ครูผู้ช่วย
   

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล