โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางนุชนาถ  อินทรวิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 


นายพนาดร  แสนใจ

ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางขวัญเรือน  กันภัย

ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นางอำไพวัลย์ วงศ์ใหญ่

ครู คศ.2

 


นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์
ครู คศ.3

 


นางสิรินาถ  มีสรรพวงศ์
ครู คศ.3 

นางสุมณฑา  ปางลิลาศ

ครู คศ.2
 

นางฐิติพร  เรืองนุ่น
ครู คศ.2
 

นางสาวธนัญภรณ์  รื่นเริง

ครู คศ.2
 


นางรุ่งทิวา  รอดภัย
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ  คนธนรัตน์กุล

ครู คศ.1


นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์

ครู คศ.1


นายปัณณทัต  จำปากุล
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.อ.เจษฎา  ทองมี

ครู คศ.1

 

นายกิตติศักดิ์  คงเทียน
ครู คศ.1
 

ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย นกโต

ครู คศ.1

 

นางสาวอภิชญา  เสริมสิน
ครูผู้ช่วย

 


 


 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล