โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางขวัญเรือน  กันภัย

ครู คศ.2 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 


นางฐิติพร  เรืองนุ่น
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจุฑามาศ  คนธนรัตน์กุล

ครู คศ.1 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางอำไพวัลย์ วงศ์ใหญ่

ครู คศ.2


นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์
ครู คศ.3

นางสิรินาถ  มีสรรพวงศ์
ครู คศ.3 

นางสุมณฑา  ปางลิลาศ

ครู คศ.2

ว่าที่ ร.อ.เจษฎา  ทองมี

ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์  คงเทียน
ครู คศ.1

 
 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล