โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นายภีรินทร์  บัวทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 

 


นางสาวนวลนฤมล  นามจำปี
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


 


นายเนรมิตร  พานะโส
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
ครู คศ.2

 

นางสาววงเดือน  วันณี

ครู คศ.2

 

นายสราวุธ  โพธิชาติ
ครู คศ.1
 

นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ ทองพล
ครูพิเศษ
 

 
 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล