โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


 

นายฉัตรชัย  อินดี
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 


 


นางเอื้องฟ้า  โมงขุนทด

ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ์
ครู คศ.3

นายสมโภชน์  รักปราการ

ครู คศ.1

นางสาววันอัยชาห์  บุญมาเลิศ
ครู คศ.1

นายธนวัฒน์  บุญช่วย
ครู คศ.1


นายชนะศักดิ์  ไชยกาล
ครู คศ.1


นายจักษ์ศุภัสช์  เศรษฐภัคสุข
ครู คศ.1


นางสาวฐิตินันท์  ขีดดี
ครู คศ.1


นางสาวอารียา วงศ์มนตรี
ครูพิเศษ


นายทันตะ คงนวล
ครูพิเศษ

 


นายปฎิภาณ สายทอง
ครูพิเศษ

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล