โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


 


นายฉัตรชัย  อินดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

  


นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร

ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

นายเกียรติพงษ์  วงค์ธนานันท์

ครู คศ.3


 

นายสมยศ  ยอดกาวี
ครู คศ.3

 

นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ์
ครู คศ.3

 

นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ์

พนักงานราชการ

 

นางสาววันอัยชาห์  ลาเตะ
ครูผู้ช่วย

นายสมโภชน์  รักปราการ

ครูผู้ช่วย

นายชนะศักดิ์  ไชยกาล
ครูผู้ช่วย

นายธนวัฒน์  บุญช่วย
ครูผู้ช่วยนางสาวฐิตินันท์  ขีดดี
ครูผู้ช่วยนายจักษ์ศุภัสช์  เศรษฐภัคสุข
ครูผู้ช่วย

นายนเรศ  ดีนิคม
ครูพิเศษ

 

นายชาคริต  นิรันดร
ครูพิเศษ

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล