โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางสาวสรัญยา  บุญมาก
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 


นายวรานนท์  พวงภู่
ครู ค.ศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ครู ค.ศ.3

 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวรังสิมา  กลิ่นเสียงดี
ครู ค.ศ.3


นางสาวกำไล  ศรีสวัสดิ์
ครู ค.ศ.2


นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
ครู ค.ศ.2


นางสาวจันทิมา  เจี้ยงรักษา
ครู ค.ศ.2


นางสาวอัจฉรา  เตชนันท์
ครู ค.ศ.2


นางสาวพิมพ์ฑักษอร  แสงทองไชย
ครู ค.ศ.2


นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ
ครู ค.ศ.1

 

นางสาวนาตยา  สารีโท
ครู ค.ศ.1

 

นายอรรถพล  สุริยวาลย์
ครู ค.ศ.1

 


นายรัชชานนท์  ช่วงทอง
ครู ค.ศ.1


นายสนธยา  ขวัญกิจสมบัติ
ครู คศ. 1


นางสาวสุนิสา  ศรีสิทธิ์
ครู คศ.1

นายธิวา พงษ์ฉิม
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา  ทุยบือสิม
ครู คศ.1

นางสาวพรกมล นัดใหม่
ครู คศ.1


นางสาวศศินภา ตระกูลอิ่น
ครูผู้ช่วย


นางสาววริศรา สิงคาม
ครูผู้ช่วย


นางสาวดุสิตา ใจกว้าง
ครูพิเศษ

นางสาวจริยา   ยิ้มภาพันธ์ุ
ครูพิเศษ


นางสาวปาริฉัตร วุฒิสนิท
ครูพิเศษ

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล