โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นายสมควร  สุรเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 


นายเทวัญ  ดีจรัส
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


 


นางสาวนพรัตน์  วารูปสีดำ
 ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นางจารุวรรณ  กอสกุล
ครู คศ.3

 

นายตรัยย์เดช  ชุมเดช
ครู คศ.3
 

นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
ครู คศ.3

 

นางสาวเบญจมาศ  ช่างเกวียน
ครู คศ.3

 

นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
ครู คศ.2

 

นางละมุน  บำรุงศิริ 
ครู คศ.3

 

นางสาวกัณทิมา  แย้มศิริ
ครู คศ.2

 

นางสาวสมฤทัย  คงงาม
ครู คศ.2

 

นางสาวรัตติกร  บุญประคอง
ครู คศ.2

 

นางสาวสุจัยพรรณ  เข็มแก้ว
ครู คศ.2

 

นายจักรพันธ์  จอมแสนปิง
ครู คศ.1

 

นายไชยวุฒิ  พิยะ
ครู คศ.2

 

นางสาวศิรประภา  จ่านาค
ครู คศ.2

 


นางสาววริษฐา  ศรีแพทย์
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล  เรืองจาบ
ครู คศ.1

 

นายยศวีร์  อมรโชติเศรษฐ์
ครูผู้ช่วย
 

นายอนุสรณ์  คงสว่าง
ครูผู้ช่วย

 

นายพิชิต  สามารถ
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวกมลวรรณ  งามยิ่งไพศาล
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวฤทัยทิพย์  ฉันวิจิตร
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวอ้อมจิตร  แป้นบรรจบ
ครูผู้ช่วย


 

 

  
     

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล