โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 


 

นางสาวชุติมา  ชำนิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  


นางมานิตา  เจริญองอาจ
ครู คศ.3 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางนิตยา  นาโควงษ์
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นางจิระประภา  จันทร์ศรี
ครู คศ.3


นางพัชรินทร์  พุทธลีลาศ
ครู คศ.2

นางสาวกรรณ์ษฌา  คุ้มทอง
ครู คศ.2


นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
ครู คศ.2


นางสาวกุลญานิษฐ์  อ่อนนวม
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา  ทานกระโทก
ครู คศ.1


นายดนัย  ขันทอง
ครู คศ.1


นางสาวปภัสรา  ตาสุข
ครู คศ.1

นายอภิชัย  จิตรไพศาล
ครูคศ.1

นางสาวกาญธนา  
ลออสิริกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันท์นิชา  ธีระจาตุพัฒน์
ครูผู้ช่วย


นางสาวอัญชลี  เชื้อสะอาด
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุภาพร บุญพิมพ์
ครูพิเศษ

 


 

 


 


 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล