โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 


 

นางสาวชุติมา  ชำนิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  


นางมานิตา  เจริญองอาจ
ครู ค.ศ.3 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางนิตยา  นาโควงษ์
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 นายพิสิฐชัย  เรืองนุ่น
ครู คศ.3

 


นางพัชรินทร์  พุทธลีลาศ
ครู คศ.2


นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
ครู คศ.2

 


นางสาวกรรณ์ษฌา  คุ้มทอง
ครู คศ.2นางจิระประภา  จันทร์ศรี
ครู คศ.3

 


นางสาวกุลญานิษฐ์  อ่อนนวม
ครู คศ.2

 


นางสาวพิมพ์ณพัต  ทรัพย์พล
ครู ค.ศ.1


 

นางสาวกัลยา  ทานกระโทก
ครู คศ.1นางสาวปภัสรา  ตาสุข
ครู คศ.1


 

นายดนัย  ขันทอง
ครู คศ.1

นายอภิชัย  จิตรไพศาล
ครูคศ.1

นางสาวกาญธนา  ลออสิริกุล
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวอัญชลี  เชื้อสะอาด
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวนันท์นิชา  ธีระจาตุพัฒน์
ครูผู้ช่วย

 

 


 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล