โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


 

center
นางสาววิไล  โพธิศัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 


นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
นายสิรภพ  โพธิมา
ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย
ครู คศ.2

 

นางสาวดาวใจ  แสงสุวรรณ
ครู คศ.1

 

นางสาวชมพูนุท  จรวิรัตน์
ครู คศ.1

 


นางธมนวรรณ พลกล้า
ครู คศ.1


นางสาววนิชา  สรชัย
ครู คศ.1


นางสาวนันทิวัน  มีทุ่ม
ครู​ คศ.1


ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญลักษณ์  สุกแปะเง้า
ครูผู้ช่วย


นางสาวเรวดี  ศรีถนัด
ครูผู้ช่วย


นางสาววรรธิดา  ชอบจิต
ครูผู้ช่วย


นางสาวสาวิณี  ไมตรีแพน
ครูผู้ช่วย

   

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล