โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


 

center
นางสาววิไล  โพธิศัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 


นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
นายสิรภพ  โพธิมา
ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย
ครู คศ.1

 

นางสาวดาวใจ  แสงสุวรรณ
ครู คศ.1

 


นางสาววนิชา  สรชัย
ครู คศ.1

 


นางสาวชมพูนุท  จรวิรัตน์
ครู คศ.1นางสาวนันทิวัน  มีทุ่ม
ครูผู้ช่วย

 


ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญลักษณ์  สุกแปะเง้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวเรวดี  ศรีถนัด
ครูผู้ช่วย


นางสาวสาวิณี  ไมตรีแพน
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรธิดา  ชอบจิต
ครูผู้ช่วย

 
   

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล