โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 

นางกระแสร์  รัตนวราหะ
พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๔
นางสาวสบสมัย  บุราวาศ​
พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๑๗
นางกัณณิกา พิชิตานนท์​
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙
นางประพัทธิ์ ยุทธสารประสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๑
นางศรีพงศ์  ศรีเสริมวงศ์​
พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๑
นางสาวอุไรวรรณ พัฒนวิบูลย์
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๘
นางอุไร วงศ์พรหมชัย
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒
นางวิไลพร ศุภวณิช​
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓
นางปลื้มจิต สถาพรดำรงค์​
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘
นางสาวระเบียบ  ก่อเกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
นายประกาศิต ยังคง
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖
นางสาวปฏิมา  พูนทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘
นายวุฒิชัย  วันทมาตย์
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
พ.ศ. ๒๕๖๖-ปัจจุบัน

 
   

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล