โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

นายประกาศิต   ยังคง  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายธเนศ  ขำเกิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

นายสกุล  กังวาลไกล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

นายภาคินัย  สุนทรวิภาต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัชรินทร์  เข่งสมุทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางมาลี  ตั้งประยูรเลิศ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 

นายชัชวาล  พันพิพัฒน์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสุรีพร  แตงเล็ก
กรรมการผู้แทนครู

พ.ต.ท.อรรค  ฉายสุวรรณ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 

 

 

 

 

 

พระมหาพิทักษ์  ปริปุณฺโณ
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

 

 

 

 

 

 

พระมหาพิรุณ  มหาปณฺโณ
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นางพิชญา  ศิวะพิรุฬห์เทพ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

นายวุฒิชัย วันทมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล