โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นเทคโนโลยี
บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

VISION

To be World-Class Standard Learning Institute Emphasizing on Technology,
the Contemporary of Thai Context and the Philosophy of the Sufficiency Economy


พันธกิจ

1) บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยใช้รูปแบบ SSP Model พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) บริหารจัดการตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มุ่งพัฒนา คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3) ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในเวทีโลก

4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย และปลูกจิตสำนึก ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ

5) ส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม ปลูกฝังให้เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีไทย

6) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา

7) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา


เอกลักษณ์

วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำวิถี


อัตลักษณ์

กุลสตรีศรีสมุทร สุภาพบุรุษศรีนนทรี : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูสถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล