โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างคนดี มีสมรรถนะ สู่สังคมในศตวรรษที่ 21

VISION

Streesamutprakan School is a learning institute emphasizing innovation and technology administration
to develop students to be good and competent people able to live efficiently
in the 21st-century


พันธกิจ

          1) บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยใช้รูปแบบ SSP Model พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา

          2) บริหารจัดการตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนด้านการจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังเป็นทีม การคิดขั้นสูง การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง และมีคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          3) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ครูและนักเรียนมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

          4) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย และปลูกจิตสํานึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ

          5) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันดีงาม ปลูกฝังให้เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตตามแบบวิถีไทย

          6) พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน


เอกลักษณ์

วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำวิถี


อัตลักษณ์

กุลสตรีศรีสมุทร สุภาพบุรุษศรีนนทรี : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูสถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล