ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

มามอบตัว ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 (ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ)

*** หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์***

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

1. สำเนาทะเบียนของนักเรียน  2. สำเนาทะเบียนของบิดา

3. สำเนาทะเบียนของมารดา (พร้อมฉบับจริง)

กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านให้นำสูติบัตรมาด้วย

4. รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 2 รูป  5. รูปถ่ายบิดา มารดา คนละ 1 รูป

6. ชำระเงินบำรุงการศึกษา

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SSP)

ลำดับที่ 1-2

 

หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.

ลำดับที่ 1-7

 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP : English Program)

ลำดับที่ 1-5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  (SMTE)

ลำดับที่ 1-3

 

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (SSP) 

ลำดับที่ 1-4

 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (MEP)

ลำดับที่ 1-5


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 มี.ค. 2566 17:21 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 5,836 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 19 มี.ค. 2566 15:43

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล