ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองทุกโครงสร้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศเรียกบัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ

>>> บัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)   ลำดับที่ 1 - 2
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (SP2)   ลำดับที่ 1 - 3
- ห้องเรียนพิเศษการจัดการสอนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  ลำดับที่ 1 - 5

>>> บัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ห้องเรียนพิเศษส่่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)   ลำดับที่ 1 - 8
- ห้องเรียนพิเศษส่งเริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  
ลำดับที่ 1 - 3
- ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ลำดัยที่  1 - 4

>>> ประกาศเพิ่มเติม บัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 5 - 6

คำชี้แจงการมารายงานตัว

 

*** ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามบัญชีสำรอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกหลักสูตร  ไปรายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานวิชาการ อาคารอเนกประสงค์  (หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

*** ถ้ามีนักเรียนสละสิทธิ์เพิ่มเติมอีก  จะเรียกลำดับถัดไป   ให้ติดตามที่เว็บไซต์ของโรงเรียน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น.


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 มี.ค. 2560 18:42 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 5,215 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 17 มี.ค. 2560 14:51

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล