โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ตามความมุ่งมั่นของ SEAMEO SEEM-ED ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข้มแข็งด้านสะเต็มศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณจากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสบสมัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 9 พ.ย. 2563 16:00 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 895 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล