โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม " ค่ายคุณธรรม จริยธรรม " ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 ห้องเรียน ได้แก่ ม.2/1 - ม.2/10 จำนวน 454 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสอดคล้องตามค่านิยม 12 ประการ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ค่ายวาสนาดี รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
วันที่ 21 ม.ค. 2562 10:48 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 809 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล