โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จะดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในการเข้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อให้ครูเกิดความเข้าใจในระบบดังกล่าว จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน และ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ 10 ก.ค. 2561 07:49 โดย พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 285 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล